<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5924062\x26blogName\x3dFly+Away\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/\x26vt\x3d-1846027920388629111', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
shuyi0816 @blogspot.com ♥
Saturday, October 11, 2003

刚刚,我接到了伊的来电! 哈~朋友们,看来我们吉打一日游的计划就快有着落了! 嗯~抱歉的是,我还没得到我父母的同意耶! 很怕,就是很怕会遭到我妈她狠狠的反对。 待会儿好了,我答应你们一定会求到底的,因为,今年也许是我们4人聚在一起的最后一年了!谨她要转学,也不晓得你们是否也有同样的计划。反正,这次的聚会对我们4人来说意义非常重大就是了,只许成功,不许失败! 我会尽力的!因为,我不想让我们计划了好久的聚会成了泡影,更不想成为害群之马。 你们等我的好消息吧!