<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5924062\x26blogName\x3dFly+Away\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/\x26vt\x3d-1846027920388629111', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
shuyi0816 @blogspot.com ♥
Friday, October 17, 2003

今天,我回到学校去了。嗯~已经4天没回到学校去了,嘻嘻,学校当然没什么变化啦! 今早,我们呆在学校多久,就笑了多久,一直到12:00p.m.放学。 好累,真的蛮累的!没想到,只是说说笑笑也会这么累! 今天,我们述说了这几天所过的生活,也了一些些正经的事情,还有当天我们从吉打回来后的感受! 真的聊了好多…好多! Hmm~还蛮‘显’的,就送上这么一篇文字吧! <<无知>> 不要用放大镜看世界。 当事物看得越大时,丑陋就会更加清晰。 偶尔自己略扮无知,世界也会因此变得活泼起来。