<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5924062\x26blogName\x3dFly+Away\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/\x26vt\x3d-1846027920388629111', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
shuyi0816 @blogspot.com ♥
Monday, October 13, 2003

今天的我,起得好迟,变得像个懒人似的。 没上学,当然逃不过得帮妈妈做家务的命运咯!可能也算是个惩罚吧! 扫完了地嘛,接下来的任务可就吓倒我了! 没想到,我得接了我哥的任务,到屋外的院子去洗地板。 呼~真的好累!我好久没接到这个任务了! 没办法啦,谁叫我最空闲啊!哥哥,妹妹又去上学了! 反正都是假期了,帮就帮咯!