<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5924062\x26blogName\x3dFly+Away\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/\x26vt\x3d-1846027920388629111', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
shuyi0816 @blogspot.com ♥
Sunday, November 16, 2003

这周末我过得很忙,所有人都在忙!我爸忙着找时间让自己休息;我妈已开始忙着清理屋子,忙着油漆,忙着让我们这间家有着焕然一新的感觉;我哥忙着准备明年即将面临的SPM考试;我妹…她应该没什么好做的啦!哦,对了!她忙着被骂;而我呢,其实也不算很忙,还是跟以前一样一直在浪费时间,只是现在已经被我哥逼得开始看书了!没办法啦,自己得承认自己的英文烂过人,所以,现在只好开始加把劲咯!不晓得你的工作怎么样了,而你这个小老师又怎么样了呢?帮你妈教补习班教得得还顺利吧!Joey她人呢?在外婆家吗?我们已有几个星期没见面了?我好想你们哦!!