<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5924062\x26blogName\x3dFly+Away\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/\x26vt\x3d-1846027920388629111', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
shuyi0816 @blogspot.com ♥
Monday, December 01, 2003

前几天,由于我在入睡前一直想着颍见的书的内容, 而导致…… 很荒谬,我竟然梦见有好多歌手到小学来,可能是来表演之类的吧!更糟的是,我竟然梦见我骗李伟菘老师(音乐人)说我患上了绝症,心愿是希望能够获得颍见的周边商品!没想到,他竟然答应我的要求,还真的拿了颍见的商品给我(颍见根本就没有这些东西)!正当他想把那些东西拿去给颍见签名时,颍见走了过来。当他跟颍见解释刚才的一切时,颍见说:“你看,她看起来这么健康,这么可能会有绝症!”他还要伟菘老师别上我的当!最后,我还是向颍见认了错。他说的最后一句话,我真的被吓醒了!他说:“你要小心哦,千万别去骗那些有钱人!”(在我模糊的记忆中,他应该是这么说的!)什么嘛!做到我好像一直都在骗人!本来,不小心把颍见拉进了梦里应该是件‘好事’,但,对白也太没意思了吧!唉~就是白痴啦!!!!竟然在七早八早就把我给吓醒,害得我酝酿了大约有一个小时,在天微亮的时候,我终于又入睡了……… 嘻嘻~没想到梦醒的那天下午,颍见上节目了!这可是我第一次真正的去看清他的长相!(以前第一次在电视节目看到他,还把他误认为是其他人的糗事我已不想再提,因为真的很丢脸!)Hmm~突然间会觉得,哇,真是巧啊!