<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5924062\x26blogName\x3dFly+Away\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/\x26vt\x3d-1846027920388629111', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
shuyi0816 @blogspot.com ♥
Friday, January 09, 2004

经过了重重的波折,经过了这开学的一星期,我不如所愿的进入了理科班!我....真的放弃商科班了吗?我也不晓得!!总之,我将会是理科班的学生,所以,不愿多想也不愿再解释我跟商科班的'过节',只希望能够好好的念下去,圆了爸妈的梦想!......我真的不愿多说了!除了难过,还是难过! 刚开学就遇到不如愿的事,接下来的路,一定会更坎坷吧!愿与大家共勉之......