<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5924062\x26blogName\x3dFly+Away\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/\x26vt\x3d-1846027920388629111', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
shuyi0816 @blogspot.com ♥
Friday, February 20, 2004

“哟~你看你的头发长到像蘑菇那样了还不要去剪!”昨天放学回家,我妈这么说我。这已不是第一次我妈把我形容成这样,一下说我像熊,一下像狮子,难道,我头发长成这样是种罪过?!算了,就算再多不舍,就算自己再多满意现状,我还是剪短了。剪得短短的,短短的…剪短的头发的确让我松了不少,但,自己和朋友都有点不习惯,可能是,我太久没以这种发型现身了吧! 每当困扰的事一缠身,就会很刚好的到时间去修剪头发,这次也不例外。曾经说过什么“剪掉头发等于剪掉烦恼,这样会比较开心嘛!”的话是骗人的啦!问题还不是依然存在吗?!只是…人家真的很不开心嘛,所以就下定决心剪掉咯,可能,也不会再留噜!对不起嘛,答应过人的话连自己也办不到了!忘了它吧!反正,人又不是第一次认识我。每次一不爽,我多数都会剪掉的啦!本来,不打算这么快就剪,只是,Chrisdy啊,我不想在你回来看到我时,会接受不了本来该长的头发突然变短了的事实!所以…就成了现在这模样喽!我真的很怕我会变了个模样……若我真的变了,你…要体谅我哦!答应我好不好?真不敢想像耶!! 屑下的头发,一把为了你,一把为了她,一把为了以前曾发生的种种……一把…再为了将来的我……重新做人吧!