<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5924062\x26blogName\x3dFly+Away\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/\x26vt\x3d-1846027920388629111', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
shuyi0816 @blogspot.com ♥
Wednesday, February 18, 2004

Chrisdy缺席的今天让我提早体会到了我日后将会面对的孤单。今天,很多老师都无法进班上课,所以,我,佩佩,慧洁,Ana,Murni还有Fatin都在谈天,谈你们将在MARA那里发生的事,谈以后的一切。之后,我们还进入了关于转校这件事的话题。我们这班的人数人人皆知,你们走了以后,我们,也不晓得该如何再念下去了。慧洁,进聪还有伟炎都还在考虑这问题,大家,(不….就只剩下4人了)都很想转校,既然如此,我们就一起走好了。…又想起了当初转校的决定。我跟我妈讨论过了,但,似乎不被认同哦!还没跟妈提到我跟她的问题,所以,我妈她狠狠地反驳了我的决定。我,走不了了吧!“转校是为了逃避吗?!”也许你也会这样问。“是的!”我想告诉你。我想逃避这里的一切,包括我和她。不想再被这事情纠缠着,我很难受,我避开她,而她也同样的在避开我。所以…我走也许最好的解决方式了吧!要不然,这事情可能会影响到我们的学业,更甚至夺走我们之间的友情。我不想玩了……跟她…仍然持续僵硬着……没想到在你离开以前,我们,竟然发生了这种事。放心吧!我会好好的。 我不只失去了身边的朋友,而且,就连网络上的,也渐渐失去了……