<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5924062\x26blogName\x3dFly+Away\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shuyi0816.blogspot.com/\x26vt\x3d-1846027920388629111', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
shuyi0816 @blogspot.com ♥
Tuesday, March 07, 2006

他喜欢把同样的问题,重复的问了又问。 很明显的,他并没有把我说过的话放在心上。 现在是这样,以前更是这样。 终于不后悔了..... 放开手,离开他,是对的选择。 虽然我真心喜欢过他,也爱过他。 也清楚知道他对我的好.... 不过,跟他的感情,我不想要了。 现在的我们,可能会更好吧! 轻轻松松~想聊就聊,不想聊就罢! 呼~是该学着成长了! 感情的事情,不碰又不行,碰了又会弄伤彼此。 去年,真的好后悔,好后悔没努力过,认真过... 其实我在乎的,还是成绩不是吗? 唉~没得救了! 既然是这样.....爱过,又有何意义呢?